A card to remember
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่ง คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้ดำเนินการพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปในวงกว้าง 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด จำนวน ๔ ภาพ 

 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับดอกไม้จำนวน ๔ ภาพ 

 
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด “สีสันพัสตราภรณ์ไทย” จำนวน ๔ ภาพ คือ
แสนคำนึง น้ำปรุง สุดสงวน และ รำพึง
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด “หญิงไทยกับเครื่องดนตรี” จำนวน ๔ ภาพ คือ
“หญิงไทยกับจะเข้” (พ.ศ. ๒๕๒๗) “ซอสามสาย” (พ.ศ. ๒๕๔๓)
“นางอัปสรเล่นพิณ” (พ.ศ. ๒๕๒๓) และ “นางอัปสรดีดกระจับปี่”
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด “หญิงไทยกับวัฒนธรรม” จำนวน ๔ ภาพ คือ
เครื่องประทิ่น ร้อยมาลัย บัวบูชา และ ตะลุ่มหมาก
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด “นาฏดุริยางคศิลป์ไทย” จำนวน ๔ ภาพ คือ
ภาพจันทกินรี ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทละครเรื่องจันทกินรี
ตอนท้าวพรหมทัตชมโฉมนางจันทกินรี
พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย,
ภาพมโนห์รา ตอนแต่งองค์ จากเรื่องนางมโนห์รา,
ภาพพราหมณ์เกศสุริยง ในเพลงฉุยฉาย ตอนชมดง จากเรื่องสุวรรณหงส์
และภาพกามเทพ จากเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน”
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต วาดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2519–2521
 
The collection of four cards will be sold for 50 baht.
Reservations can be made directly with Orathai Pholdi on 089-148-7303.